niedziela, 21 czerwca 2020

Już można składać wniosek o dodatek solidarnościowy

USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-191 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 20 czerwca 2020 r. Ustawa, a dokładnie dodatek solidarnościowy wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Czyli od 21.06.2020 r. (od dziś!) można składać wnioski o ten dodatek.

Kto może otrzymać dodatek solidarnościowy pisałam Wam w poście Dodatek solidarnościowy Podstawowe zasady nie uległy zmianie: 
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku,
 • Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarłeś,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).
Jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy?
Wniosek można złożyć tylko za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

Potrzebne jest założenie profilu na Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz posiadanie profilu zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu osobistego (e-dowód), którym ten wniosek podpiszemy.

Jaki wniosek składasz?
Aby otrzymać dodatek solidarnościowy, musisz złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS.
 • zaloguj się w PUE ZUS
 • wybierz Wiadomości robocze 
 • znajdź wniosek EDS, wybierz - ubezpieczony
 • uzupełnij dokument - Sprawdź, Zapisz, Zamknij
 • wyślij, zaznacz OK
 • wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS
 • autoryzacja:
    • profilem PUE
    • profilem zaufanym ePUAP
    • podpisem osobistym
    • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Termin składania wniosku
Termin upływa 31 sierpnia 2020 r. Jeśli już nabyłeś prawo do niego w czerwcu, to składasz wniosek do 30.06.2020 r. i nabywasz do niego prawo już za miesiąc czerwiec.


Link do pytań i odpowiedzi na temat dodatku solidarnościowego na stronie ZUS TUTAJ
Link do ustawy TUTAJ

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarze.